Privacy Reglement    

 

 

 

 

1.    Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens dat u met EduMax Training Consultancy deelt door middel van het inschrijfformulier in te vullen worden door de organisatie verwerkt en bewaard tot dat uw de cursus heeft afgerond en betaald heeft of totdat uw de inschrijving annuleert/vergetelheid (toestemming intrekken).

Uw persoonsgegevens worden na maximaal 12 maanden vanaf datum van inschrijven vernietigd.

2.    Doel van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om overzicht te houden van uw deelname status. Hierbij kunt u denken aan: welke cursus(en) uw volgt, uw betalingsregeling (indien van toepassing), welke werk/werkgever u heeft (indien van toepassing).

3.    Recht op inzage

Uw heeft recht op inzage van uw gegevens. Uw kan uw persoonsgegevens opvragen. Hierbij kunt u denken aan: het opvragen van u betalingsreglement.

 

 

Privacy Regulations

 

 

 

1.    Personal data

The personal data that you filled in the registration form and shared with EduMax Training Consultancy will be processed and saved by the organization until you have completed and paid for the course or until you cancel the registration / withdraw permission.

Your personal data will be destroyed after a maximum of 12 months starting from the date of registration.

2.    Purpose of personal data

Your personal data will be processed to keep an overview of your participation status. For example: which course (s) you follow, your payment arrangement (if applicable), which work / employer you have (if applicable).

3.    Right of access

You have the right to oversee your data. You can request an summary of your personal data. For example: requesting payment regulations.